B416850BCEDBD0C05E701CA04

Hoitotason ensihoito 30 op

Kohderyhmä

Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon ja väistyneen opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneet, joilla on vähintään yhden vuoden työkokemus perustasoisesta ensihoidosta. Työkokemukseksi hyväksytään sairaanhoitajan, pelastajan, lähihoitajan tai lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus ensihoidosta. Työkokemukseksi ei hyväksytä työskentelyä pelkästään ensihoidon siirtokuljetuksissa.

Esite

Tavoite

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ensihoitajan tehtäviin hoitotasolla.
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

• omaa sairaalan ulkopuolisessa ensihoitotyössä itsenäisen hoitotason osaamisen, joka sisältää potilaan tilan arvioinnin, hoidon suunnittelun, toteutuksen ja hoidon vaikutusten arvioinnin
• osaa käyttää turvallisesti ensihoitotyössä tarvittavaa tutkimus- ja hoitovälineistöä sekä osaa
tulkita itsenäisesti näiden tuottamaa tietoa
• osaa toteuttaa itsenäisesti sairaalan ulkopuolella lääkehoitoa
• tietää ensihoitopalvelujärjestelmän rakenteen ja toiminnan sekä yhteistyöviranomaisten
toimintatavat ja oman roolinsa ja tehtävänsä muihin viranomaisiin
• osaa käyttää sairaalan ulkopuolella käytettävää tiedonsiirto- ja viestintävälineistöä
• osaa ottaa vastuun sairaalan ulkopuolella ensihoidon toteuttamisesta
• osaa alaisuudessaan toimivien ensihoitoyksiköiden koordinoinnin ja ohjauksen.

Sisältö

• Ammatillinen osaaminen 5 op
• Ensihoitolääketiede ja ensihoitotyö 15 op
• Ensihoidon kliininen lääkehoito ja toksikologia 5 op
• Ensihoitotyön johtaminen, viranomaisyhteistyö ja viestiliikenne 5 op

Koulutus vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta 6.4.2011 edellyttämiin vaatimuksiin sairaanhoitajien lisäkoulutuksesta hoitotason ensihoitoon. Koulutuksen lopussa osaaminen arvioidaan ensihoitajan tutkinto-ohjelman valtakunnallisella kirjallisella kokeella ja simuloiduissa tilanteissa näyttökokeella.

Opetusmenetelmät

Koulutuksessa on lähiopetuspäivien aikana luentoja, taitopajoja ja simulaatioita. Itsenäinen opiskelu tapahtuu Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Verkkotyöskentely luo opiskelijalle joustavan tavan opiskella mahdollistaen opiskelijoiden yhteisen oppimisen ja verkostoitumisen. Opiskelija kehittää itseään omassa työssään ensihoidossa ja hyödyntää ensihoidon työkokemustaan koulutuksessa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusjaksoja ja etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä, yksilöohjausta sekä oppimistehtäviä. Oppimistehtävät ovat käytännönläheisiä ja kehittävät opiskelijan oppimisen ohella myös ensihoitotyötä ja opiskelijan työyksikköä. Itsenäinen opiskelu sisältää kirjallisuuteen ja käytännön työhön pohjautuvien tehtävien laadintaa ja kirjallisuuden lukemista. Osallistuminen edellyttää lähipäiville osallistumista.

Kouluttaja

Ensihoidon lehtori ja vastuukouluttaja Marko Tolonen, Savonia-ammattikorkeakoulu